Hát văn và nghi lễ chầu văn của người Việt

Hát văn và nghi lễ chầu văn của người Việt là di sản văn hóa phi vật thể thuộc lĩnh vực tập quán xã hội. Ra đời trước hết với tín ngưỡng thờ thánh Mẫu và Tứ phủ được thực hành ở nhiều vùng miền của đát nước nhưng chủ yếu tập trung nhiều nhất…

Rằm tháng giêng của người Việt

Từ xa xưa người phương Đông đã tính lịch của mình theo nguyệt hạn. Nghĩa là tính sự thay đổi của hình ảnh mặt trăng lên trái đất mà nhận ra quy luật chuyển động của thời gian. Hình ảnh mặt trăng luôn gắn liền với đời sống người dân Việt từ ngàn xưa vì…