Hát văn và nghi lễ chầu văn của người Việt

Hát văn và nghi lễ chầu văn của người Việt là di sản văn hóa phi vật thể thuộc lĩnh vực tập quán xã hội. Ra đời trước hết với tín ngưỡng thờ thánh Mẫu và Tứ phủ được thực hành ở nhiều vùng miền của đát nước nhưng chủ yếu tập trung nhiều nhất…